Sáp nhập Đại học Nội vụ Hà Nội với Học viện Hành chính Quốc gia

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 63 cơ cấu tổ chức lại Bộ Nội vụ gồm 20 đơn vị. Trong đó gồm 16 tổ chức hành chính, giúp bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước và 4 đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngoài 16 cục, vụ trực thuộc Bộ Nội vụ, 4 đơn vị sự nghiệp công lập gồm: Học viện Hành chính quốc gia; Viện Khoa học tổ chức nhà nước; Tạp chí Tổ chức nhà nước; Trung tâm thông tin.

Như vậy, so với cơ cấu tổ chức theo nghị định cũ, Bộ Nội vụ cắt giảm 1 đơn vị sự nghiệp công lập là Đại học Nội vụ Hà Nội do sáp nhập với Học viện Hành chính Quốc gia.

Nghị định nêu rõ: "Đại học Nội vụ Hà Nội tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cho đến khi Thủ tướng ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia". Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2022.

Năm 2022, Đại học Nội vụ Hà Nội dự kiến tuyển 2.000 sinh viên cho 22 ngành và chuyên ngành đào tạo ở ba cơ sở Hà Nội, Quảng Nam, TP.HCM. Trong đó, trụ sở chính Hà Nội tuyển 1.680 sinh viên, mỗi cơ sở còn lại tuyển 160.

Thực hiện : Việt Bắc Hồng Quyên