Quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ là “xương sống” để xác định tiết kiệm hay lãng phí

Phát biểu chỉ đạo phiên họp Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021” sáng 9/9, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương nhấn mạnh, thước đo của việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chính là hiệu quả.

Vì vậy cần rà soát việc ban hành định mức, tiêu chuẩn, quy chuẩn, chế độ – vấn đề được coi là “xương sống” để xác định tiết kiệm hay lãng phí.

Đoàn giám sát nghe báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý một số nội dung sau khi đã tổ chức làm việc, giám sát trực tiếp với Chính phủ, 15 Bộ, ngành; 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và có buổi làm việc với các cơ quan Tư pháp về chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giải đoạn 2016-2021”.

Các thành viên Đoàn giám sát cũng cho ý kiến về: dự thảo Báo cáo toàn văn, Báo cáo tóm tắt và Nghị quyết của Quốc hội về “Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian tới”; đồng thời góp ý về Phim minh họa cho giám sát chuyên đề này trước khi trình UBTVQH.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương-Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao Thường trực Đoàn giám sát, Tổ biên tập đã nỗ lực hoàn thành khối lượng lớn công việc trong thời gian qua; yêu cầu các Báo cáo phải đánh giá được 1 cách tổng thể việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên 7 trọng tâm, 5 trọng điểm; bảo đảm tính cô đọng, khái quát kết hợp với minh chứng cụ thể bằng số liệu.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh cần nhận xét, đánh giá việc thực hiện dựa trên Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; rà soát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nhất là việc ban hành định mức, tiêu chuẩn, quy chuẩn, chế độ.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Tổ biên tập tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý, sớm hoàn chỉnh các Báo cáo để UBTVQH cho ý kiến, sau đó hoàn thiện trình ra Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4 tới đây.

Thực hiện : Khắc Phục Cao Hoàng