Quốc hội giám sát việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Sau khi TTK Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2023, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế dự phòng".

Với 93,37% đại biểu Quốc tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết và phân công: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm trưởng đoàn và Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê K’đăm làm Phó Trưởng Đoàn Thường trực. 

Nghị quyết quyết nghị phạm vi giám sát bao gồm: 

Việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới từ tháng 7/2021 đến hết tháng 6/2023 trên phạm vi cả nước;

Việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững từ tháng 7/2021 đến hết tháng 6/2023 trên phạm vi cả nước;

Việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi từ tháng 7/2020 đến hết tháng 6/2023 trên phạm vi cả nước.

Nội dung giám sát: đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, xác định nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc triển khai thực hiện; kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia và hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan.

Đoàn giám sát báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát tại phiên họp tháng 9/2023, trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam