Phối hợp ban hành văn bản phục vụ hoạch định chính sách dân tộc

Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết quy chế phối hợp giữa Hội đồng Dân tộc và Ủy ban Dân tộc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai cơ quan phối hợp chặt chẽ trong công tác dân tộc, trong đó tập trung nghiên cứu và xây dựng các văn bản phục vụ hoạch định các chính sách quan trọng trong giai đoạn tới.

Sau 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai bên, công tác dân tộc đã đạt được kết quả quan trọng: Các chủ trương, chính sách đối với đồng bào các dân tộc thiểu số được điều chỉnh, bổ sung phù hợp với thực tế. Công tác tổ chức thực hiện chính sách dân tộc đã có chuyển biến tích cực; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. 

Hai cơ quan thống nhất, giai đoạn tới cần phối hợp thực hiện các nhiệm vụ quan trọng trong công tác dân tộc như triển khai thực hiện nghị quyết 88 và nghị quyết 120 về công tác dân tộc; nghiên cứu đề xuất Luật về lĩnh vực dân tộc; triển khai chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030; nghiên cứu xây dựng văn bản liên quan đến xác định tên gọi thành phần các dân tộc thiểu số Việt Nam;  điều chỉnh phân định miền núi vùng cao để phục vụ hoạch định chính sách; đào tạo sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số; đề xuất giải pháp hoàn thiện bộ máy cơ quan làm công tác dân tộc.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên cần phối hợp chặt chẽ ban hành văn bản chính sách triển khai giải ngân 3 chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện 10 giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết 88 của Quốc hội, đặc biệt chú trọng đến công tác ban hành các văn bản quan trọng khác: 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội TRẦN THANH MẪN: “Phối hợp nghiên cứu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về điều chỉnh phân định miền núi, vùng cao, cái này rất quan trọng để phục vụ cho việc hoạch định chính sách dân tộc; đồng thời tổ chức hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về chính sách dân tộc và công tác dân tộc. Kịp thời phát hiện, chỉ ra những khó khăn, bất cập về cơ chế, chính sách, quy định pháp luật, để đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh cho phù hợp.”

Phó Chủ tịch Thường trực cũng nhấn mạnh, công tác dân tộc cần sự vào cuộc của các ngành vì vậy phải chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và của toàn xã hội. Mong muốn hai cơ quan vừa kế thừa, phát huy, vừa đổi mới, phát triển, luôn đoàn kết thống nhất cao, tâm huyết, trách nhiệm, quyết tâm, quyết liệt, khách quan với công việc. Mỗi cán bộ phải nói thẳng, nói đi đôi với làm, làm đến nơi đến chốn, đúng vai thuộc bài, nắm chắc chuyên môn, nghiệp vụ./.

Phan Xanh