Phó Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN: Kỹ năng lao động là một đơn vị tiền tệ, một tài sản của mỗi quốc gia

Vấn đề phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao luôn là vấn đề được quan tâm. Đại hội XIII của Đảng chủ trương “đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế”.

Nhìn từ góc độ kỹ năng lao động, nhân lực chất lượng cao chính là người lao động có kỹ năng lao động tốt, không chỉ đáp ứng cho yêu cầu công việc, mà còn phải đáng ứng cho sự đổi thay của thị trường lao động, thay đổi của công việc.

Nhân ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 4/10, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Nguyễn Thị Việt Hương dành riêng cho Truyền hình Quốc hội Việt Nam cuộc phỏng vấn.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Phan Hằng -

Minh Công