Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định làm việc với các cơ quan về tiến độ biên soạn các cuốn sách

Sáng 19/4 tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định làm việc với các cơ quan về tiến độ triển khai biên soạn sách lịch sử Quốc hội tập 5; tiến độ triển khai nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách “50 năm quan hệ giữa Quốc hội nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào - Hợp tác toàn diện và phát triển” và biên soạn sách ảnh về 80 hoạt động đối ngoại của Quốc hội Việt Nam.

Hiện các cơ quan đã xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai nghiên cứu, biên soạn Đề cương cuốn sách “50 năm quan hệ Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và Quốc hội nước CHDCND Lào - Hợp tác toàn diện và phát triển”. Theo đó, đề cương sách sẽ khái quát quá trình quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào. Khẳng định vai trò của quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào trong xây dựng, hoàn thiện bộ máy nhà nước, chế độ chính trị và củng cố tình đoàn kết Việt - Lào, vì sự phát triển bền vững của hai đất nước.

Sách ảnh về Hoạt động đối ngoại của Quốc hội Việt Nam, nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của cuộc Tổng Tuyển cử đầu tiên ngày 06/1/1946; khẳng định mục đích của cuốn sách nhằm phản ánh toàn diện, có hệ thống những hoạt động đối ngoại của Quốc hội Việt Nam trong suốt 80 năm, qua các nhiệm kỳ, trong đó nhấn mạnh hoạt động đối ngoại của Quốc hội khóa XV; khẳng định vai trò của hoạt động đối ngoại của Quốc hội, góp phần vào thành công chung của công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Cũng tại cuộc họp, các cơ quan đã báo cáo về tiến độ triển khai biên soạn sách lịch sử Quốc hội tập 5./. 

Thùy Linh -

Ninh Tùng