Phim tài liệu: Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của UBTVQH về sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính

Nhằm thể hóa chủ trương của Đảng, UBTVQH đã ban hành Nghị quyết số 653 về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021. Đây là cơ sở chính trị, pháp lý quan trọng để tiến hành rà soát, sắp xếp những ĐVHC cấp huyện, xã chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định. Cùng với đó, UBTVQH đã ban hành 48 Nghị quyết về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã của 45 tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ.

Để xem xét, đánh giá toàn diện kết quả sau hơn 2 năm tổ chức thực hiện các nghị quyết, Quốc hội đã thống nhất giao Uỷ ban thường vụ Quốc hội thực hiện chuyên đề giám sát “Việc thực hiện các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021”.

Sau khi khảo sát tại 6 tỉnh, làm việc với Chính Phủ, các Bộ, ngành, các cơ quan, Đoàn giám sát nhận thấy việc sắp xếp ĐVHC thực sự đã thực sự gắn với mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra tại Nghị quyết số 18 của Hội nghị Trung ương 6 khóa 12, Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị và đạt được những hiệu quả tích cực, nhận được sự ủng hộ đồng tình của người dân, quyết tâm chính trị của người đứng đầu cấp uỷ chính quyền, sự đồng thuận của cán bộ Đảng viên, người lao động đã làm nên thành công bước đầu trong việc sáp nhập các đơn vị hành chính.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết chương trình!

Thùy Linh