Phim tài liệu: Đối ngoại Quốc hội - Tích cực và chủ động hội nhập quốc tế

Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra chủ trương, đường lối đối ngoại trong thời kỳ mới: triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả các hoạt động đối ngoại, bao gồm đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước.

Ngay tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, phát biểu chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ vị thế, vai trò và trách nhiệm của đối ngoại Quốc hội.

Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Vì vậy, đối ngoại Quốc hội có đặc thù và lợi thế riêng có là vừa mang tính nhà nước, vừa mang tính nhân dân sâu sắc. Từ đó, đối ngoại Quốc hội có thể đóng vai trò gắn kết giữa ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, phát huy hiệu quả sức mạnh tổng hợp của ngoại giao Việt Nam.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Kim Ngọc