[PHIM TÀI LIỆU] Bài học về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí từ tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong bài báo “Thế nào là Kiệm?” đăng trên báo Cứu quốc ngày 31/5/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Kiệm là Tiết kiệm, không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi… Khi không nên tiêu xài thì một đồng xu cũng không nên tiêu. Khi có việc đáng làm, việc lợi ích cho đồng bào, cho Tổ quốc, thì dù bao nhiêu công, tốn bao nhiêu của, cũng vui lòng.”

Kế thừa tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn xác định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cũng thẳng thắn chỉ ra: “Việc phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí vẫn còn hạn chế… Tham nhũng, lãng phí trên một số lĩnh vực, địa bàn vẫn còn nghiêm trọng, phức tạp, với những biểu hiện ngày càng tinh vi, gây bức xúc trong xã hội. Đại hội xác định “Thực hiện kiên trì, kiên quyết, có hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí” là một nhiệm vụ chính trị quan trọng trong nhiệm kỳ và những năm tiếp theo. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết.

 

Thực hiện : Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số