Phiên họp toàn thể lần thứ 4 Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Sáng 10/2, Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ tư để thẩm tra các nội dung chuẩn bị cho Phiên họp thứ 8 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội dự kiến diễn ra trung tuần tháng 2 tới. Tham dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.

Tại phiên họp này, Uỷ ban sẽ tiến hành thẩm tra dự thảo nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Công tác Đại biểu; thẩm tra tờ trình của Chính phủ về việc thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên; thẩm tra dự thảo Quy chế làm việc của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi. 

Theo Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Công tác đại biểu, đề xuất sửa đổi bổ sung về vị trí, chức năng của Ban Công tác đại biểu. Theo đó: Ban Công tác đại biểu là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác đại biểu Quốc hội, tổ chức bộ máy và nhân sự, công tác Hội đồng nhân dân, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội phân công.

Về nhiệm vụ, quyền hạn: lược bỏ những nhiệm vụ đã được điều chuyển cho Văn phòng Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội; bổ sung một số nhiệm vụ đã được giao thực hiện và nhiệm vụ mới theo yêu cầu đổi mới về tổ chức, hoạt động nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội trong giai đoạn mới. Đối với việc bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng hoạt động dành cho đại biểu dân cử: làm rõ hơn các nhiệm vụ của Ban trong công tác bồi dưỡng đại biểu Quốc hội và phối hợp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Bổ sung thêm 2 nhiệm vụ trong lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban Công tác đại biểu về xây dựng pháp luật và giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ mối liên hệ công tác với các cơ quan, tổ chức.

Thường trực Ủỷ ban Pháp luật cơ bản tán thành với sự cần thiết ban hành nghị quyết về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban công tác đại biểu bởi sau gần 20 năm hoạt động, Ban công tác đại biểu đã ngày càng khẳng định được vị thế và có nhiều đóng góp quan trọng vào thành tựu chung trong hoạt động của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. 

Tại buổi làm việc các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ một số nội dung sửa đổi, trong đó có việc phối hợp với các cơ quan của Quốc hội trong việc báo cáo Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định số lượng , phê chuẩn danh sách thành viên của Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban Quốc hội; cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc của Ban Công tác đại biểu và nhiệm vụ quyền hạn của trưởng ban, phó trưởng ban… 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị các cơ quan rà soát đảm bảo phù hợp với quy định của Hiến pháp, Pháp luật, theo nguyên tắc chung rõ thẩm quyền của các cơ quan, Ban không làm thay việc của cơ quan khác, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội không làm thay việc của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Phó chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Ban Công tác đại biểu là cơ quan giúp việc cho uỷ ban thường vụ Quốc hội về công tác đại biểu Quốc hội bao gồm: Quy hoạch, bầu cử, công nhận, theo dõi quản lý, bồi dưỡng, đánh giá thi đua khen thưởng…. Đồng thời, cũng cần quy định rõ chức năng của Ban Công tác đại biểu là đầu mối hướng dẫn và phối hợp với các cơ quan trong thực hiện giám sát, bồi dưỡng đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Thực hiện : Thùy Linh Trương Tùng