Phiên họp toàn thể lần thứ 11 Ủy ban Pháp luật: Sẽ trình UBTVQH xem xét việc thành lập một số đơn vị hành chính đô thị

Sáng 8/01, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 11, để thẩm tra tờ trình và đề án của Chính phủ về thành lập đơn vị hành chính đô thị của tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Bình Dương.

Theo Tờ trình của Chính phủ, do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng trình bày, thị xã Tân Uyên dự kiến thành lập thành phố có quy mô dân số 466.053 người, đạt tiêu chuẩn về quy mô dân số theo quy định tại Nghị quyết số 1210/UBTVQH13. Về tiêu chuẩn tự nhiên, thị xã Tân Uyên dự kiến thành lập thành phố có diện tích tự nhiên 191,76 km, đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên.

Đối với việc thành lập hai thị xã Thuận Thành và Quế Võ, theo Tờ trình của Chính phủ: các huyện Thuận Thành, Quế Võ đều đáp ứng các tiêu chuẩn về quy mô dân số, tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã, phân loại đô thị.

Căn cứ với quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Chính phủ cho rằng, việc thành lập thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương và hai thị xã Thuận Thành, Quế Võ bảo đảm phù hợp với các quy hoạch có liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Phát huy được tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương, Bắc Ninh nói chung và của các địa phương này.

Thường trực Ủy ban Pháp luật nhận thấy, việc thành lập thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương là cần thiết, phù hợp với quy hoạch. Đồng thời Thường trực Ủy ban Pháp luật đề nghị tỉnh Bình Dương tiếp tục có giải pháp khả thi, phù hợp nhằm khắc phục và nâng cao hơn nữa các vấn đề như: tiêu chuẩn về đất xây dựng các công trình dịch vụ công cộng đô thị còn thấp; hệ thống thoát nước thải đô thị chưa được đầu tư đồng bộ; khó khăn trong việc giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân trên địa bàn.

Thường trực Ủy ban Pháp luật cơ bản tán thành sự cần thiết thành lập thị xã Thuận Thành và các phường thuộc thị xã Thuận Thành, thành lập thị xã Quế Võ và các phường thuộc thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh trên cơ sở nguyên trạng các ĐVHC hiện có.

Thùy Linh