Phát huy tối đa vai trò chủ sở hữu trong phát huy giá trị di sản văn hóa

Thảo luận tại tổ chiều 18/6 về dự thảo Luật Di sản văn hóa sửa đổi, nhiều đại biểu cho rằng, Chính phủ chưa đề cập lý do sửa đổi các hình thức sở hữu di sản văn hóa, chưa xác định thẩm quyền, tiêu chí công nhận loại hình sở hữu. Vì vậy, cần phải làm rõ những nội dung này bên cạnh việc phát huy tối đa vai trò chủ sở hữu trong phát huy giá trị di sản văn hóa.

Theo đại biểu, trong thực tiễn, việc xác định quyền và nghĩa vụ chủ sở hữu di sản văn hoá vẫn còn tồn tại những vướng mắc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phân tích, Luật Di sản văn hóa hiện hành công nhận 5 hình thức sở hữu di sản văn hóa gồm: Sở hữu nhà nước; sở hữu tập thể; sở hữu chung của cộng đồng; sở hữu tư nhân và các hình thức sở hữu khác về di sản văn hóa; đồng thời, quy định quyền và nghĩa vụ đối với chủ sở hữu di sản văn hóa. Dự thảo Luật Di sản văn hóa sửa đổi đã chuyển từ quy định “sở hữu nhà nước” thành “sở hữu toàn dân”. Tuy nhiên, chưa làm rõ lý do sửa đổi, chưa xác định thẩm quyền, tiêu chí công nhận loại hình sở hữu. Trên thực tế có khả năng xảy ra trường hợp cá nhân, tổ chức sở hữu di sản văn hóa là di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia nhưng khi có tranh chấp về sở hữu lại chưa có chế tài xử lý. 

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, dự án Luật Di sản văn hoá sửa đổi có phạm vi tác động lớn, liên quan tới nhiều ngành, lĩnh vực, vì vậy phải tiếp tục rà soát để bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống văn bản pháp luật, tương thích với các luật có liên quan về như Bộ Luật Dân sự, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quy hoạch, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Xây dựng, Luật Nhà ở…; nhất là quy định về thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực này.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Dương Dung -

Quang Sỹ