Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng ngày 29/3, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên, trưởng ban Ban Chỉ đạo 35 đã chủ trì hội nghị phát động Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, năm 2023.

Những năm qua, Nghị quyết 35-NQ/TW luôn được Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai sâu rộng tới các Đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc và có nhiều chuyên mục đăng tải nhằm đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đang công tác ở 66 tổ chức đảng; các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ Công Thương và bạn đọc cả nước. Mỗi tác giả/nhóm tác giả có thể gửi bài dự thi với số lượng không giới hạn. Lễ công bố và trao giải cuộc thi được tổ chức vào cuối tháng 06/2023. Các tác phẩm, tác giả tiêu biểu sẽ được lựa chọn để chọn đăng trên cuốn sách về ngành Công Thương với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; phát hành sâu sộng trong toàn ngành và tới bạn đọc cả nước. Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ ngày 29/3/2023 cho đến hết ngày 30/5/2023.

Thực hiện : Hải Yến Việt Hà