Nỗ lực giải ngân 100% chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị các địa phương phấn đấu giải ngân 100% số vốn được giao của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trong năm 2023 và số vốn năm 2022 được kéo dài thời hạn giải ngân sang năm 2023. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm được Bộ này yêu cầu các địa phương rà soát, triển khai.

Theo đó, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 2113 về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 năm 2023 và rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị các địa phương tiếp tục tăng cường công tác theo dõi, giám sát, thanh tra, kiểm tra; kịp thời đề xuất với cấp có thẩm quyền các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; phấn đấu giải ngân 100% số vốn được giao trong năm 2023 và số vốn năm 2022 được kéo dài thời hạn giải ngân sang năm 2023.

Các địa phương tăng cường hoạt động chỉ đạo, điều hành của ban chỉ đạo các cấp; rà soát danh mục các dự án đầu tư; kiên quyết đưa ra khỏi danh mục các dự án, hoạt động không hiệu quả, không khả thi.

Kết quả thực hiện Chương trình của tỉnh, thành phố đến hết ngày 30/6/2023 và ước thực hiện hết ngày 31/12/2023 gửi về Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (qua Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo) trước ngày 30/6/2023 để tổng hợp, báo cáo Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam