Ngoài quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại, người tiêu dùng phải có trách nhiệm phát hiện khuyết tật của sản phẩm

Thảo luận tại tổ về Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), sáng 2/11, đại biểu Trần Hữu Hậu (đoàn Tây Ninh) nhận định, trong Khoản 4 và 6 của Điều 15 dự án luật có đề cập đến quyền của người tiêu dùng, tuy nhiên nội dung vẫn còn chung chung, chưa cụ thể.

Theo đại biểu Trần Hữu Hậu ngoài quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại thì người tiêu dùng phải có trách nhiệm phát hiện khuyết tật của sản phẩm và yêu cầu thu hồi sản phẩm.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thực hiện : Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số