Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Chiều nay 14/6, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Trưởng Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023” chủ trì phiên họp thứ hai của đoàn giám sát.

Đánh giá về kết quả thực hiện chính sách pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập trong giai đoạn 2018-2023, các thành viên đoàn giám sát cho rằng việc thể chế hóa chủ trương của Đảng đã được Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành nỗ lực thực hiện. Kết quả, đã có 11 luật, 7 nghị quyết, 73 nghị định, cùng nhiều quyết định, thông tư về tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập được Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền ban hành. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, qua làm việc tại 9 địa phương và 11 bộ ngành, đoàn giám sát cho rằng cũng còn một số văn bản chưa được ban hành theo tinh thần Nghị Quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định yêu cầu dự thảo Báo cáo Giám sát và dự thảo Nghị quyết phải bám sát tinh thần của Nghị quyết 19, các nghị quyết của Quốc hội, các luật và văn bản pháp luật có liên quan cũng như kế hoạch của Đoàn giám sát, gắn với phạm vi giám sát, đồng bộ về kết quả, hạn chế, nguyên nhân; nêu lên tồn tại thì cần có giải pháp khắc phục cả trước mắt và lâu dài về thể chế, tổ chức thực hiện, điều hành để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập... Phó Chủ tịch Quốc hội giao Thường trực Ủy ban Pháp luật bố trí chương trình, chuẩn bị nội dung để Đoàn giám sát làm việc với Chính phủ trong thời gian tới.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thùy Linh -

Vũ Hiếu