Mới giải ngân được hơn 30% vốn 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

Năm 2023, với sự quyết tâm cao của Quốc hội, Chính phủ và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, việc thực hiện các chỉ tiêu ngân sách nhà nước đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, trong thực hiện ngân sách nhà nước năm 2023, các đại biểu chỉ rõ tiến độ giải ngân các nguồn vốn còn chậm. Điều này cần sớm được tháo gỡ để đẩy mạnh việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Tính đến tháng 9/2023 các bộ, cơ quan trung ương và địa phương mới giải ngân được khoảng trên 19.000 tỷ đồng vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia, đạt 32% kế hoạch, trong đó, vốn đầu tư phát triển đạt 48%, vốn sự nghiệp đạt khoảng 15%. Chỉ rõ nguyên nhân, các đại biểu cũng nêu lên giải pháp.

Giải trình về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết giải pháp đặt ra là phải phân bổ, cải cách về vấn đề phân bổ.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam