Lực lượng Công an Nhân dân kiên định con đường đi lên xã hội chủ nghĩa

Ngày 25/03, Bộ Công an phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” và ý nghĩa đối với sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự hiện nay.

Tại buổi tham luận có hơn 300 đại biểu đến từ các đơn vị trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân tham gia bàn về vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an trong công cuộc xây dựng đất nước, hiện thực hóa con đường đi lên chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam. Nhiều ý kiến cho rằng, thời gian tới, các đơn vị cần phải xác định cái mục tiêu chung, lãnh đạo và toàn thể lực lượng Công an phải làm tốt công tác tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp để xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh, trật tự. Đặc biệt phải đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch. Dựa theo các quan điểm của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội đấu tranh phòng, chống tội phạm. Qua đó, nỗ lực xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo hướng phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước.

Các ý kiến thảo luận sẽ góp phần là những luận cứ để Bộ Công an báo cáo cấp có thẩm quyền trong công tác xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy,tinh nhuệ và hiện đại vào năm 2030 
 

Thùy Dương