Làm rõ việc không đưa một số chức danh vào diện được lấy phiếu tín nhiệm

Thảo luận tại Tổ về dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi), đại biểu cơ bản tán thành với nội dung đã nêu trong Tờ trình và báo cáo Thẩm tra. Các đại biểu cũng góp ý về quy trình lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm, phạm vi đối tượng lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm.

Dự thảo Nghị quyết quy định không lấy phiếu tín nhiệm đối với người nghỉ chữa bệnh hiểm nghèo có xác nhận của cơ sở y tế và không điều hành công tác từ 6 tháng trở lên. Một số ý kiến đề nghị cần nêu rõ thời gian không điều hành công tác là từ 06 tháng liên tục trở lên tính đến thời điểm khai mạc kỳ họp Quốc hội, Hội đồng nhân dân để bảo đảm chặt chẽ.

Bên cạnh đó, đại biểu cũng đề nghị làm rõ hơn không đưa một số chức danh do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn vào diện được lấy phiếu tín nhiệm.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Đức Minh