• 1,122 lượt xem
  • 12:20 20/07/2022
  • Xã hội

Làm rõ những vấn đề mới và thách thức của dạy nghề cho lao động nông thôn

Sáng 20/7, tại Thái Nguyên, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thảo khoa học “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trước tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.

Tại Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII vừa qua, Trung ương đã ban hành Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân và nông thôn với nhiều điểm mới. Trong đó, vấn đề đào tạo nghề cho lao động nông thôn tiếp tục được coi trọng và đòi hỏi phải có nhiều đổi mới để thích ứng với bối cảnh, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, đặc biệt là sự tác động bao trùm của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Hội thảo với mục tiêu làm rõ những vấn đề mới và thách thức của dạy nghề cho lao động nông thôn hiện nay; đề xuất phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhằm đẩy mạnh nhiệm vụ dạy nghề cho lao động nông thôn trong bối cảnh mới, giai đoạn từ nay đến năm 2030. 

Hội thảo tập trung thảo luận một số vấn đề như: Làm rõ thực trạng, hạn chế, bất cập của dạy nghề cho lao động nông thôn hiện nay; những vấn đề mới, khó khăn, thách thức và giải pháp đối với dạy nghề cho lao động nông thôn trong tình hình mới. Đồng thời, phân tích vai trò của cuộc cách mạng công nghiệp lần thư tư đối với với nông nghiệp, nông dân ở nước ta. Kết quả Hội thảo sẽ góp phần tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 19 của Ban Bí thư khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn”. 

Thực hiện : Phan Hằng Minh Quốc