Kiểm soát quyền lực, chống lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật

Sáng 30/03, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ban soạn thảo xây dựng Dự thảo “Quy định của Bộ chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống “lợi ích nhóm”, tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật” đã họp phiên thứ nhất.

Ban soạn thảo đã cho ý kiến về 2 Dự thảo Đề cương Báo cáo kết quả nghiên cứu và Đề cương Dự thảo Quy định của Bộ chính trị; Làm rõ các khái niệm: “kiểm soát quyền lực", lợi ích nhóm”, tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật. Từ đó nhận diện các hành vi, đề xuất cơ chế phù hợp. 

Các đại biểu cũng cho ý kiến đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kiểm soát quyền lực, phòng, chống “lợi ích nhóm”, tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật. Phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan, rút ra bài học kinh nghiệm và các quan điểm, giải pháp hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực của từng chủ thể có thẩm quyền trong công tác xây dựng pháp luật.

Ghi nhận các ý kiến tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, hiện nay, pháp luật của Nhà nước đã tương đối đầy đủ về các nội dung này. Tuy nhiên, quy định đối với trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên về kiểm soát quyền lực, phòng, chống “lợi ích nhóm”, tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật còn ít. Vì vậy nội dung các dự thảo cần tập trung vào thẩm quyền, trình tự, thủ tục và trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên. Phó Chủ tịch yêu cầu Thường trục Uỷ ban Tư pháp và Tổ biên tập khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo theo ý kiến của thành viên Ban soạn thảo ngay sau phiên họp này.

Dương Dung