• 1160 lượt xem
  • 16:12 23/11/2022
  • Văn hóa

Khơi dậy nguồn lực cộng đồng trong bảo tồn, phát huy Di sản

Di sản văn hóa Việt Nam là tài sản vật chất và tinh thần quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt nam và là một bộ phận của di sản văn hóa nhân loại. Trong nhiều năm qua, di sản văn hóa đã khẳng định được vị trí và vai trò của mình trong đời sống xã hội. Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân, công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản ngày một hoàn thiện và đạt được nhiều thành tựu.

Trong hoạt động quản lý, bảo tồn di sản văn hóa vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra, cần được đặc biệt quan tâm, lưu ý. Đặc biệt là việc hoàn thiện các chính sách về di sản văn hóa, các giải pháp khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý và quảng bá các di sản, giải quyết những khó khăn trong huy động nguồn lực để bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa. Đại diện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đã có cuộc trao đổi với phóng viên THQHVN xung quanh vấn đề này. 

Mời quý vị theo dõi chương trình!