Hội đồng Dân tộc tổng kết năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 2023

Tổ chức 03 Phiên họp toàn thể, xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng để phục vụ các Kỳ họp của Quốc hội, thực hiện các nhiệm vụ do Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công; tham gia thẩm tra, cho ý kiến vào 20 dự án luật, 03 Pháp lệnh và 16 Nghị quyết. Đây là một số kết quả nổi bật được nêu tại hội nghị tổng hết năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 2023 của Hội đồng dân tộc.

Đây là một số kết quả nổi bật được nêu ra tại hội nghị tổng hết năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 2023 của Hội đồng dân tộc. 

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2023 của Hội đồng Dân tộc, các đại biểu đề nghị cần khắc phục tình trạng một số thành viên chưa tham gia đầy đủ các phiên họp toàn thể, hội nghị của HDDT. Đồng thời, cần tăng cường phối hợp với các bộ, ngành có liên quan đến các chính sách dân tộc để không bỏ sót cơ chế, chính sách đối với đồng bào.

Nhấn mạnh Hội đồng Dân tộc khóa XV đang đứng trước những thời cơ, thách thức mới, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Nie Kđăm đề nghị cần tập trung nghiên cứu, đổi mới việc tổ chức các hoạt động lập pháp; tập trung cao độ cho việc chủ trì tham mưu Quốc hội triển khai nhiệm vụ giám sát tối cao việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về 03 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Bên cạnh đó, Chủ tịch hội đồng Dân tộc đề nghị Thường trực Hội đồng Dân tộc chú trọng việc thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, xây dựng, hoàn thiện, trình ban hành Đề án của Đảng đoàn Quốc hội nghiên cứu, đồng bộ hóa chính sách dân tộc trong hệ thống chính sách, pháp luật theo các nghị quyết của Đảng và Hiến pháp 2013.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình! 

Minh Quốc