Hội đồng Dân tộc cho ý kiến về Luật Đất đai và điều chỉnh chương trình giám sát

Tại phiên họp toàn thể lần thứ 5 của Hội đồng dân tộc của Quốc hội, các đại biểu đã cho ý kiến về việc điều chỉnh chương trình giám sát chuyên đề trong Chương trình công tác của Hội đồng Dân tộc khoá XV và dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo số liệu thống kê năm 2020, có khoảng 20% người dân tộc thiểu số không đọc thông, viết thạo tiếng Việt. Do đó, các đại biểu cho rằng luật Đất đai sửa đổi lần này cần có quy định đối tượng trợ giúp pháp lý khi thực hiện các thủ tục liên quan dến việc sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân

Liên quan đến tạo điều kiện để đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng, khai thác đất nông, lâm trường, các đại biểu đề nghị làm rõ hơn về cấp giấy sử dụng đất cho các hộ nhận khoán tránh lặp lại tình trạng bán sang tay qua nhiều chủ gây khó khăn khi xác định hộ khoán và quản lý đất đai.

Về Chương trình giám sát chuyên đề của Hội đồng dân tộc khoá XV, 100% đại biểu tham gia đã biểu quyết thông qua việc điều chỉnh thời gian thực hiện 2 chuyên đề giám sát năm 2023 sang thực hiên trong năm 2024 và 2 chuyên đề giám sát trong năm 2024 sang thực hiện trong năm 2025. Nội dung chuyên đề giám sát sẽ xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với kết quả chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Khánh Hoàng