Hoàn thiện dự thảo nghị quyết hướng dẫn một số hoạt động giám sát của HDND

Làm việc với Ban Công tác Đại biểu về việc góp ý hoàn hiện Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn một số hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, Nghị quyết cần phải cô đọng được những vấn đề quan trọng nhất; những vấn đề mới phải có căn cứ chặt chẽ, khắc phục được những hạn chế.

Qua xem văn bản gửi xin ý kiến, dự thảo Tờ trình, các báo cáo và nhiều ý kiến góp ý tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, Nghị quyết đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Tuy nhiên, những vấn đề về đổi mới nội dung, cách thức tổ chức thực hiện cần phải thảo luận kỹ, kể cả những vấn đề còn ý kiến khác nhau cần tiếp thu thêm. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung để báo cáo Chủ tịch Quốc hội tại cuộc làm việc ngày 8/8 tới đây.  Lưu ý thêm thời gian trình Đảng đoàn Quốc hội rất gấp, trong tháng 9; do đó Ban công tác Đại biểu cần phải tập trung cao nhất hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết. 

Dương Dung