Góc nhìn hôm nay: Thuận lợi và khó khăn khi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã hết sức quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, tập trung nguồn lực từ ngân sách nhà nước cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số thông qua các cơ chế, chính sách đặc thù và tập trung nguồn lực để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục, sinh kế tạo việc làm, hỗ trợ sản xuất,…

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết 88/2019 và Nghị quyết 120/2020 của Quốc hội được kỳ vọng giúp phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi một cách bền vững. Và để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình đặc biệt quan trọng này, sự đồng lòng của bà con vùng dân tộc thiểu số, phát huy dân chủ ở cơ sở là yếu tố vô cùng quan trọng.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Thu Quỳnh