Góc nhìn hôm nay: PAPI 2022: Chưa đến 20% người dân biết kế hoạch sử dụng đất

Sáng 12/4/2023, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ Cộng đồng, Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công ty Phân tích Thời gian thực và Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam đã phối hợp công bố Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (gọi tắt là PAPI) 2022.

PAPI đo lường 8 chỉ số nội dung, gồm: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; Công khai, minh bạch trong việc ra quyết định; Trách nhiệm giải trình với người dân; Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; Thủ tục hành chính công; Cung ứng dịch vụ công; Quản trị môi trường và Quản trị điện tử.

Góc nhìn hôm nay sẽ đề cập đến Công khai minh bạch kế hoạch sử dụng đất ở địa phương-là 1 trong 4 chỉ số thành phần của Chỉ số nội dung Công khai minh bạch trong việc ra quyết định của chính quyền. Bởi, như đã nói, chỉ số thành phần này cho thấy, chưa đến 20% người được biết về kế hoạch sử dụng đất hàng năm tại nơi đang sinh sống. Từ đó, mới nảy sinh nhiều khiếu nại phức tạp, kéo dài.

Cùng tìm hiểu vấn đề này mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình!

 

Ngọc Dũng