Góc nhìn hôm nay: Đảm bảo nguồn lực và cách thức phân bổ để thực hiện Nghị quyết 120

Những năm qua, Ðảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội đối vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được nâng cao.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, các chính sách đã bộc lộ một số hạn chế, như: nguồn lực còn phân tán, chính sách thiếu tính đồng bộ, một số chính sách chưa phù hợp, đặc biệt là thiếu nguồn lực thực hiện... Ngày 19/6/2020, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 120/2020/QH14 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi đoạn 2021-2030. Cùng với cả nước, các địa phương vùng ÐBSCL đang triển khai thực hiện những quyết sách quan trọng nêu trên với một tâm thế mới, quyết tâm cao để vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển toàn diện, nhanh và bền vững.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thu Quỳnh