Gỡ “ma trận” hướng dẫn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

Chiều 26/6, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Trưởng đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội, chủ trì buổi làm việc với Bộ Tài chính về “Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”.

Trong giai đoạn 2021-2023, Bộ Tài chính đã ban hành đầy đủ cơ chế, chính sách để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia theo chức năng nhiệm vụ được giao (với 5 Thông tư). Tuy nhiên, việc ban hành Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp còn chậm trễ và phát sinh 1 số vướng mắc trong thực hiện.

Các thành viên Đoàn giám sát cho rằng, 3 Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp dẫn chiếu đến quá nhiều văn bản khác nhau. Nhiều hướng dẫn chưa cụ thể, chưa thống nhất. 

Trong ban hành văn bản còn có hiện tượng Thông tư hướng dẫn mức hỗ trợ lại cao hơn so với Nghị định.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Tài chính với vai trò của mình, rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có Nghị định 38/2023 về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Trưởng đoàn giám sát cũng cho rằng, yêu cầu từ các địa phương là cần có 1 cẩm nang tích hợp hướng dẫn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia để tránh việc dẫn chiếu vào “ma trận” văn bản, không để xảy ra tình trạng “luật con”, “giấy phép con”, cát cứ gây khó khăn trong giao vốn và giải ngân.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!