Đồng bộ chính sách dân tộc cần chú trọng giữa thực tiễn và pháp luật

Nhằm khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải kém hiệu quả của chính sách dân tộc, đồng thời hệ thống hoá các chính sách dân tộc theo các lĩnh vực, Thường trực Hội đồng dân tộc đã tổ chức hội thảo tham vấn xây dựng đề án về “ nghiên cứu đồng bộ hoá chính sách dân tộc trong hệ thống chính sách, pháp luật theo nghị quyết của Đảng và hiến pháp năm 2013”

Đa số các đại biểu đều tán thành với sự cần thiết phải thực hiện đề án đồng bộ hoá chính sách dân tộc trong hệ thống chính sách pháp luật. Tuy nhiên hệ thống chính sách pháp luật về công tác dân tộc đa dạng về chủ thể,  mục tiêu, nội dung và lĩnh vực với 104 luật, 724 văn bản. Vì vậy, việc đồng bộ chính sách cần chú trọng đến đồng bộ giữa thực tiễn và chính sách pháp luật. Đồng bộ không chỉ ở hình thức, nội dung mà phải bao gồm yếu tố con người tham gia và hệ thống đó. 

Các đại biểu cho rằng, cần giao các bộ, ngành xây dựng và ban hành văn bản cụ thể hóa chính sách dân tộc theo lĩnh vực phụ trách bảo đảm đúng với quy định của pháp luật và phù hợp với thực tế vùng dân tộc thiểu số.

Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành đề nghị ban soạn thảo nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của đại biểu, tiếp tục chỉnh sửa đề cương, giới hạn phạm vi, đối tượng, danh mục chuyên đề phù hợp để sớm hoàn thành, trình Quốc hội thông qua và sớm đưa vào triển khai.

Thực hiện : Thanh Hải Minh Công