Đối thoại số lSố 20l: Sớm triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát để phát triển những lĩnh vực tiềm năng

Cuộc CMCN 4.0 đã thúc đẩy sự phát triển của các mô hình kinh doanh mới như kinh tế chia sẻ, các sản phẩm, dịch vụ mới như xe tự hành, công nghệ tài chính,... Tuy nhiên, sự xuất hiện của các sản phẩm, dịch vụ mới cũng đặt ra thách thức cho các cơ quan làm chính sách, khi pháp luật lại chưa có quy định hoặc không cho phép hoạt động.

Cơ chế quản lý thử nghiệm được coi là một giải pháp để điều chỉnh những vấn đề phát sinh từ công nghệ mới chưa được kiểm chứng hoặc dự liệu bởi các quy định pháp luật.

Các cơ chế thí điểm đã bước đầu có cách tiếp cận tương tự như một Sandbox, với mục đích nhằm tháo gỡ khó khăn từ các quy định pháp luật. Tuy nhiên, cơ chế thí điểm này lại không có tính áp dụng chung, vì chỉ các doanh nghiệp có đề án được chấp thuận mới được tham gia cơ chế; chịu sự giám sát chặt chẽ của cơ quan nhà nước.

Cùng bàn luận vấn đề này với ông ĐINH TRỌNG THỊNH - Chuyên gia kinh tế.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết!