Đối thoại số lSố 13I: Lấy người dân và DN là trung tâm cho chuyển đổi số trong Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng

Theo đánh giá của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong thời gian qua ngành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có nhiều sự quan tâm về việc xây dựng các nền tảng công nghệ thông tin để phục vụ giải quyết các công việc. Tuy nhiên, kết quả triển khai hoạt động công nghệ thông tin hướng tới chuyển đổi số còn chậm, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế.

Hoạt động của ngành Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng liên quan toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh tiêu dùng sản phẩm hàng hóa trong toàn quốc. Với quy mô mạng lưới toàn quốc trong quản lý nhà nước về Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng, việc triển khai hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ toàn ngành với nguồn thông tin dữ liệu số rất lớn đòi hỏi sự thay đổi mạnh mẽ về phương thức làm việc, mô hình quản lý. Nhu cầu đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật chuyên môn nghiệp vụ với hạ tầng số, dữ liệu số, nền tảng số của ngành là rất cần thiết để đáp ứng nhu cầu thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu ùng sản phẩm, hàng hóa, góp phần xây dựng phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Nhằm có được góc nhìn tổng quát về Chuyển đổi số trong ngành Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng thời gian qua, những thành công cũng như những khó khăn, vướng mắc và từ đó đề xuất giải pháp để thúc đẩy quá trình này, Chương trình hôm nay đã mời đến trường quay vị Tiến sỹ Hà Minh Hiệp - Phó Tổng Cục trưởng phụ trách Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng!

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Quang Anh - Song Hiền