Đối thoại chính sách: Luật Hợp tác xã (sửa đổi) sẽ là đòn bẩy phát triển kinh tế tập thể

Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả, kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) có bước phát triển cả số lượng và chất lượng, khắc phục tình trạng yếu kém kéo dài. Tuy vậy, kinh tế tập thể, HTX chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, đang có những tồn tại, bất cập cần giải quyết.

 Cuối năm 2021, cả nước có gần 27.000 HTX, khoảng 120.000 tổ hợp tác và 106 liên hiệp HTX, thu hút 33% tổng số hộ gia đình ở địa bàn nông thôn tham gia, đóng góp tăng trưởng kinh tế bền vững, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, nhất là kinh tế nông nghiệp.

Tuy vậy, kinh tế tập thể, HTX chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, đang có những tồn tại, bất cập cần giải quyết. Đặc biệt, Nghị quyết 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tiếp tục nhìn nhận kinh tế tập thể là thành phần quan trọng, cùng với kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.

Tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi) được đưa ra thảo luận với mong muốn xây dựng, hoàn thiện thể chế chính sách giúp kinh tế hợp tác xã phát triển thuận lợi, phù hợp với bối cảnh mới.

Vậy những vấn đề đặt ra là gì? Cùng tìm hiểu trong chương trình Đối thoại chính sách với sự tham gia cả các vị khách mời:

Ông HUỲNH THÀNH CHUNG, Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước;

Ông DƯƠNG ĐĂNG HUỆ, Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự kinh tế, Bộ Tư pháp, Chuyên gia lập pháp;

Ông NGUYỄN VĂN ĐỆ, Chủ tịch HĐQT HTX vận tải Hợp Lực, tỉnh Thanh Hoá.

Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình!

Thực hiện : Hà Lan