Đổi mới và sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi

Sau 3 năm triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc tiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2023, khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã đạt được những kết quả khả quan. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án của chương trình ở các tỉnh, thành này hiện còn gặp không ít những thách thức. Trong đó, vấn đề vướng mắc về cơ chế đã tác động không nhỏ đến tiến độ thực hiện chương trình.

Kết quả thực hiện giải ngân nguồn vốn được giao giai đoạn 2021-2023, tính đến thời điểm 31.5.2023 là trên 1.300 tỷ đồng, đạt 10,62%. Tuy nhiên, theo các địa phương, vấn đề giải ngân nguồn vốn hiện nay chậm do vướng mắc về cơ chế, chính sách, việc chia tách đơn vị hành chính cũng gây nhiều khó khăn trong quản lý, đầu tư.

Không chỉ vậy, cũng theo lãnh đạo các địa phương, chương trình hiện nay thực hiện chưa đạt hiệu quả như mong muốn vì có quá nhiều văn bản, thông tư, nghị định bị chồng chéo. Các địa phương cũng mong muốn trung ương cần thống nhất, tinh gọn đối với các văn bản này.

Tại hội nghị sơ kết, đồng chí Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc nhìn nhận, các ý kiến góp ý, kiến nghị của các địa phương là sát thực tế và Uỷ ban Dân tộc sẽ tiếp thu, tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Quốc hội để xem xét, có những sửa đổi, sớm hoàn thiện những bất cập.

Cũng tại hội nghị này, đồng chí Hầu A Lềnh lưu ý các địa phương, cần ưu tiên tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc lớn, mang tính nền tảng, đặc thù tác động đến tiến độ, hiệu quả triển khai thực hiện Chương trình giai đoạn I (2021 - 2025) tại Khu vực miền Trung - Tây Nguyên. 

Văn Lệ - Đức Hưng