Đoàn giám sát việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia họp bàn kế hoạch triển khai

Chiều 06/9, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì Phiên họp thứ nhất Đoàn giám sát của Quốc hội về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Theo Nghị quyết 52/2022 của Quốc hội, Đoàn giám sát do Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm trưởng đoàn. Phạm vi giám sát là về việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; về giảm nghèo bền vững; và về phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi từ tháng 7/2021 đến hết tháng 6/2023 trên phạm vi cả nước. Đối tượng giám sát là Chính phủ, các bộ ngành, cơ quan liên quan và địa phương.

Tại Phiên họp, các thành viên Đoàn giám sát đã cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch giám sát; các Đề cương báo cáo. Theo đó, Đoàn Giám sát sẽ tổ chức làm việc với các Bộ, ngành; chia ra thành 3 đoàn công tác đến giám sát trực tiếp các địa phương, sau đó sẽ làm việc với Chính phủ, hoàn thiện Báo cáo Kết quả giám sát và Nghị quyết giám sát chuyên đề trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 vào tháng 10/2023.

Kết luận Phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh việc thành lập các Tổ công tác để khảo sát trước tại các Bộ ngành địa phương là cần thiết. Về nội dung giám sát, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần xác định các nội dung trọng tâm, trọng điểm của từng Chương trình

mục tiêu quốc gia

, đồng thời gợi ý một số vấn đề cần quan tâm như: việc phân tích chính sách, ban hành văn bản; cơ chế điều hành và hiệu quả lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án, tiểu dự án.

Trưởng Đoàn giám sát nhấn mạnh, qua giám sát cần chỉ ra được có 1 số công trình điển hình đã thực hiện tốt và chưa tốt để có những kiến nghị. Đoàn sẽ tập trung vào 1 số địa phương, địa bàn trọng điểm để vừa có tính đặc thù, vừa phản ánh toàn diện nhất việc thực hiện 3 chương trình

mục tiêu quốc gia

./.

Thực hiện : Cao Hoàng Khắc Phục Thanh Hải