Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội yêu cầu làm rõ trách nhiệm các đơn vị chậm ban hành văn bản

Sáng nay 12/4, tổ công tác của Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” đã làm việc với Ủy ban Dân tộc.

Mục tiêu buổi làm việc là lấy ý kiến hoàn thiện báo cáo giám sát.

Tính đến hết 2022, kết quả giải ngân thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên cả nước là hơn 5.700 tỉ đồng, đạt tỷ lệ 43,58%. Với vai trò cơ quan chủ quản chương trình, Ủy ban Dân tộc đã cơ bản hoàn thành văn bản quản lý, hướng dẫn các dự án, tiểu dự án trong chương trình. Tuy nhiên nhiều văn bản ban hành chậm so với kế hoạch nên ảnh hưởng đến tiến độ tổ chức thực hiện của nhiều địa phương. Một số quy định, hướng dẫn chưa rõ, chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ dẫn đến khó khăn vướng mắc.

Tổ công tác đề nghị Ủy ban Dân tộc làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị ở cấp trung ương và địa phương trong việc chậm xây dựng, chạm ban hành văn bản hướng dẫn chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện chưa đầy đủ. Đồng thời, yêu cầu bổ sung Kế hoạch phân bổ vốn thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025 và các năm 2021, 2022, 2023. Kết quả thực hiện các dự án thành phần (theo từng năm), kết quả giải ngân năm 2022, ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2023.

Ninh Tùng