Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam

Sáng 21/03, tổ công tác của đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về “việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” đã làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam để lấy ý kiến hoàn thiện báo cáo giám sát.

Báo cáo của tỉnh Quảng Nam đã chỉ ra việc tổ chức triển khai thực hiện và giải ngân nguồn vốn kế hoạch năm 2022 trên địa bàn tỉnh gặp nhiều vướng mắc, tỷ lệ giải ngân thấp, chưa bảo đảm yêu cầu do kế hoạch vốn Trung ương giao cho các địa phương muộn nên việc tổ chức thực hiện gặp nhiều khó khăn, nhất là việc thực hiện các mục tiêu của năm 2022.

Tổ công tác đánh giá, báo cáo cơ bản thể hiện được các đầu mục theo yêu cầu, tuy nhiên vẫn còn một số nội dung chưa bám sát đề cương. Báo cáo còn nhiều điểm tồn tại, chưa rõ và chưa sát với yêu cầu của đoàn giám sát như chưa nêu được về tình hình triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn của trung ương như số lượng, mức độ kịp thời, sự đầy đủ, tính phù hợp, có dễ thực hiện hay không. Những khó khăn khi lập kế hoạch, phân bổ ngân sách và thực hiện dự toán là những khó khăn mang tính khách quan do vướng mắc từ văn bản trung ương nhưng có hay không khó khăn chủ quan do địa phương tổ chức thực hiện?

Đáng lưu ý, đánh giá kết quả chung 3 chương trình mục tiêu quốc gia mới chỉ nêu bật công tác chỉ đạo, Tổ công tác của Đoàn giám sát của Quốc hội đề nghị làm rõ sự thay đổi trên thực tiễn sau hai năm triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia, như hạ tầng, thu nhập, y tế, văn hóa, giảm nghèo.,các cơ chế lồng ghép, cơ chế đặc thù...

Thực hiện : Thanh Hải Sỹ Cường