Diễn đàn kinh tế: Phát huy nguồn lực kiều bào để phát triển kinh tế

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài - với tiềm lực rất lớn về nhân lực, vật lực và chất xám – luôn là một bộ phận không tách rời và một nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam, đóng góp tích cực cho quá trình xây dựng, bảo vệ, phát triển và hội nhập của đất nước. Phát huy nguồn lực kiều bào, nhất là nguồn lực trí thức trong tổng thể nguồn lực quốc gia là một trong những nhiệm vụ quan trọng không chỉ trong phát triển kinh tế - xã hội đất nước mà còn góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới.

Tuy nhiên, trước những biến chuyển của tình hình quốc tế và trong bối cảnh ngày càng có nhiều kiều bào hướng về quê hương, mong muốn góp sức để xây dựng đất nước, công tác người Việt Nam ở nước ngoài đòi hỏi phải điều chỉnh một số nhiệm vụ và giải pháp để phù hợp hơn với thực tiễn.

Để cùng bàn luận về vấn đề này, THQH đã mời đến trường quay: Ông NGUYỄN PHÚ BÌNH - Nguyên thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và hiện là Chủ tịch Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Hồng Nhung