Di sản Việt Nam: Phát huy giá trị văn hoá phi vật thể - Cần tiếng nói chung

Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, văn hoá được xác định là một trong những trụ cột chính để phát triển đất nước bền vững và bảo vệ, phát huy giá trị di sản, đặc biệt là những di sản được UNESCO ghi danh không chỉ là mục tiêu mà còn là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị trong giai đoạn này.

Mỗi di sản có những đặc điểm, giá trị riêng nên công tác bảo vệ, phát huy cũng cần phải giữ gìn được những đặc điểm, giá trị riêng đó, không thể áp dụng công thức chung cho mọi loại hình di sản. 

Anh Thư