Di sản Việt Nam |Số 45|: Kỷ niệm 80 năm Đề cương văn hoá

Một trong những sự kiện trọng đại diễn ra trong tháng 2 này thu hút sự quan tâm của cả nước, chính là sự kiện kỷ niệm 80 năm Đề cương văn hoá. Đây là văn kiện được đánh giá như ngọn đuốc soi đường, định hướng tư tưởng, nhận thức cho toàn dân ta trong quá trình xây dựng và phát triển nền văn hóa Cách mạng Việt Nam.

Đặc biệt, dù được ra đời trong hoàn cảnh chiến tranh vũ trang, nhưng những nội dung của văn kiện đã khẳng định chân lý: chỉ có sức mạnh văn hóa nội sinh mới có thể tạo ra một sức đề kháng đủ mạnh để chống lại mọi sự xâm lăng văn hoá. Và di sản chính là một phần không thể thiếu trong các yếu tố văn hoá nội sinh của dân tộc ta, cần sự chung tay bảo vệ và phát huy trong giai đoạn hội nhập mạnh mẽ như hiện nay.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!  

Thực hiện : Anh Thư