• 3166 lượt xem
  • 00:41 24/11/2022
  • Văn hóa

Di sản Việt Nam: Xã hội hóa trong lĩnh vực di sản

Những năm qua, việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa theo phương thức xã hội hóa được triển khai ở nhiều địa phương với sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, thể hiện rõ nhất ở việc tu bổ di tích, khôi phục hoạt động văn hóa, lễ hội.

Di sản văn hoá Việt Nam là kết tinh trí tuệ, tình cảm và truyền thống của bao thế hệ. Nó có ý nghĩa to lớn trong việc hình thành nhân cách con người Việt Nam, đặc biệt là trong xã hội hiện đại. Mặc dù trải qua bao biến cố lịch sử, mất mát, huỷ hoại, tuy nhiên nguồn di sản ấy đến nay vẫn vô cùng phong phú, đa dạng nhờ vào những hoạt động, chính sách bảo tồn di sản văn hoá của Đảng và Nhà nước ta. Một trong số đó chính là công tác xã hội hoá hoạt động bảo tồn di sản văn hoá. Vậy hoạt động xã hội hóa Di sản ở Việt Nam đang diễn ra như thế nào? 

Mời quý vị theo dõi chương trình!