Đề xuất tăng 12,5% trợ cấp hàng tháng với cán bộ cấp xã

Bộ Nội vụ đề xuất tăng 12,5% trợ cấp từ 1/7 đối với cán bộ cấp xã đã nghỉ việc, hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 130-CP và Quyết định số 111 của Hội đồng Bộ trưởng.

Theo đó mức hỗ trợ đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc sau khi điều chỉnh theo quy định mà thấp hơn 3 triệu đồng/tháng thì được tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng. Như vậy, từ ngày 1/7/2023, mức trợ cấp hàng tháng được hưởng đối với cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã là 2.782.000 đồng/tháng; cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký Ủy ban nhân dân, Thư ký Hội đồng nhân dân xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã: 2.700.000 đồng/tháng; các chức danh còn lại: 2.517.000 đồng/tháng.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam