Đề xuất quy định kiểm soát tiếng ồn của chợ đêm

Bộ Công Thương vừa có tờ trình về Nghị định phát triển và quản lý chợ (thay thế Nghị định số 02, ngày 14/1/2003 và Nghị định số 114 ngày 23/12/2009). Theo Bộ Công Thương, chính sách này sẽ giúp thu hút khách du lịch, mặt khác, tăng thu nhập, tạo thêm việc làm cho những cá nhân tham gia kinh doanh tại chợ đêm.

Bộ Công Thương cho rằng trong quá trình vận hành của chợ đêm có thể làm phát sinh những vấn đề xã hội như tiếng ồn, an toàn giao thông, gây rối trật tự công cộng… Nếu không có hành lang pháp lý, chế tài phù hợp để bảo đảm phát triển chợ đêm nhưng cũng kiểm soát tốt các vấn đề xã hội.

Do đó, Bộ Công Thương đề xuất một số nội dung về chợ đêm như: Bổ sung trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong việc phát triển chợ đêm phù hợp với nhiệm vụ, thẩm quyền được giao theo Quyết định 1129 theo hướng khuyến khích phát triển phù hợp với bối cảnh thực tiễn tùy thuộc vào khả năng của địa phương; bổ sung trách nhiệm của Bộ Công an trong việc bảo đảm an toàn trật tự xã hội, kiểm soát rủi ro, hạn chế hệ lụy tiêu cực và tác động/ảnh hưởng tới cộng đồng do hoạt động của chợ đêm...

Bộ Công Thương cũng nhấn mạnh, thực tế ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới, dịch Covid-19 và cách ly xã hội đã khiến nhiều người rơi vào cảnh thất nghiệp. Vì vậy, sự phát triển của chợ đêm có thể là giải pháp trước mắt cũng như lâu dài nhằm tạo việc làm mới cho người lao động đồng thời góp phần duy trì ổn định xã hội.

Thực hiện : Quang Trịnh