Đề nghị võ cổ truyền Bình Định là di sản văn hóa phi vật thể

Hôm qua 25/12, lãnh đạo tỉnh Bình Định vừa ký quyết định thành lập Ban xây dựng bộ hồ sơ quốc gia "Võ cổ truyền Bình Định" đệ trình Tổ chức Khoa học - Giáo dục và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Ban xây dựng hồ sơ có nhiệm vụ giúp Ban chỉ đạo xây dựng bộ hồ sơ quốc gia "Võ cổ truyền Bình Định" triển khai việc xây dựng bộ hồ sơ bảo đảm tính khoa học, tuân thủ hướng dẫn thực hiện Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, đáp ứng các yêu cầu của bộ hồ sơ đệ trình UNESCO và tuân thủ các quy định của Luật di sản văn hóa.

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam