Đẩy nhanh thực hiện chương trình phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Sáng 4/1, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2022, sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Năm 2022 nhận thức về công tác dân tộc đã có sự chuyển biến rõ rệt, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm, đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số ngày càng ổn định. Tỷ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm từ 1-1,5%/ năm; trong đó tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3%/ năm; tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm 4-5%. Các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư xây dựng, công tác tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số được tăng cường.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc xây dựng và ban hành các văn bản nhằm tổ chức thực hiện và phân bổ vốn triển khai chương trình mục tiêu quốc gia vùng đông bào dân tộc thiểu số và miền núi vẫn còn chậm. Vì vậy, trong thời gian tới, Ủy ban Dân tộc sẽ tiếp tục tổ chức tốt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 năm 2021-2025; Đồng thời tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các chương trình, chính sách dân tộc để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của chính sách.

Anh Dức