Đấu giá tần số vô tuyến điện - Cần cơ chế mở và năng lực quản lý để khai thác hiệu quả tài nguyên

Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội vừa tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luât Tần số vô tuyến điện nhằm tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 4 tới.

Tại hội thảo, các đại biểu trao đổi về phương thức cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện (đấu giá, cấp trực tiếp, thi tuyển); về các điều kiện “Cấp lại giấy phép sử dụng băng tần”; việc cung cấp trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật cho cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương; điều khoản chuyển tiếp liên quan đến thời điểm hết hạn của một số giấy phép băng tần số đã cấp không kết thục cùng thời điểm.

Về cơ chế đấu giá, thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện sau khi giấy phép hết hạn sử dụng hiện chưa phù hợp để thúc đẩy phát triển hạ tầng số. Các đại biểu cho rằng, cần quy định mang tính mở hơn, cho phép doanh nghiệp có cơ hội được cấp lại giấy phép để tiếp tục sử dụng băng tần sau khi giấy phép hết thời hạn nhưng cũng không hạn chế quyền thu hồi tần số của cơ quan Nhà nước khi cần thực hiện mục tiêu mới về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. 

Ông ĐOÀN QUANG HOAN, Tổng Thư ký hội vô tuyến điện tử Việt Nam: ''Đấu giá là một xu hướng tất yếu phải thực hiện trong việc cấp phép băng tần để đảm bảo sự minh bạch để đảm bảo giá trị phổ tần cho ngân sách. Tuy nhiên, cũng cần đánh giá một cách đầy đủ tính khả thi của quy định này, kể cả ở phía cơ quan đấu giá và các doanh nghiệp tham gia đấu giá."

Để khai thác hiệu quả nguồn lực tài chính từ cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện và thống nhất giữa Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Phí và lệ phí, Luật Tần số vô tuyến điện phù hợp với thông lệ quốc tế thì cần bổ sung quy định về khoản thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, đối tượng phải nộp và giao Chính phủ quy định chi tiết về mức thu, phương thức thu để phản ánh giá trị kinh tế của phổ tần số vô tuyến điện đối với băng tần, kênh tần số có thể mang giá trị kinh tế cao. 

Thực hiện : Quang Duy Hữu Bình