Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam: Biểu tượng về sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

Ngày 6/6, tại TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội thảo khoa học cấp bộ: “Bằng chứng lịch sử và vai trò của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước”.

Hội thảo thu hút hơn 40 tham luận tập trung vào các vấn đề: Khẳng định tính tất yếu về sự ra đời, dấu ấn, những đóng góp to lớn của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đối với sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Với tư cách là thực thể chính trị độc lập, đại diện hợp pháp duy nhất của nhân dân miền Nam Việt Nam, ngay từ khi ra đời, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã chỉ đạo, điều hành quân và dân miền Nam đấu tranh quân sự, phát triển kinh tế trong suốt những năm tháng quyết định.

“Thông qua hội để giáo dục truyền thống cán bộ Đảng viên, nhân dân, đặc biệt là các thế hẹ trẻ. Trên tinh thần đó sẽ tiếp tục đầu tư, tôn tạo và phục dựng di tích lịch sử Khu Cính phủ cách mạng lâm thời để giáo dục, gắn vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, đặc biệt là phát triển Du lịch tỉnh Quảng Trị”

Nửa thế kỷ đã trôi qua, sự kiện Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đặt tại Quảng Trị và đi vào hoạt động từ năm 1973 cho đến 1975, nơi tiếp đón hơn 49 đoàn ngoại giao quốc tế là những dấu ấn đậm nét trong hành trình kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Lê Quang