Đại biểu Lã Thanh Tân: Cần làm rõ thế nào là gói thầu xây lắp công trình "đơn giản"

Sáng 24/5, đóng góp ý kiến hoàn thiện dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi), đại biểu Lã Thanh Tân cho rằng dự thảo Luật đã tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu, tương đối toàn diện và chặt chẽ. Tuy nhiên, để dự thảo Luật hoàn thiện hơn nữa, cần làm rõ một số khái niệm, nội dung quy định trong dự thảo luật.

Cụ thể, khoản 3 Điều 24 về Chào hàng cạnh tranh có quy định, chào hàng cạnh tranh được áp dụng đối với gói thầu có giá gói thầu không quá 05 tỷ đồng thuộc trường hợp gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt. Đại biểu đề nghị làm rõ thế nào là “đơn giản” trong quy định này.

Bên cạnh đó, trong quy định về phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ tại Điều 33 của dự thảo luật, khoản 1 có quy định, phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ được áp dụng trong trường hợp đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có kỹ thuật, công nghệ mới, phức tạp, có tính đặc thù mà chưa xác định được chính xác các yêu cầu kỹ thuật cụ thể, đầy đủ cho gói thầu ngay từ ban đầu.

Đại biểu cũng đề nghị làm rõ các tiêu chí cụ thể về “có kỹ thuật, công nghệ mới, phức tạp, có tính đặc thù mà chưa xác định được chính xác các yêu cầu kỹ thuật cụ thể, đầy đủ cho gói thầu ngay từ ban đầu” trong quy định này. Ngoài ra, đại biểu cũng yêu cầu làm rõ tiêu chí đánh giá tính chất đặc thù phát triển kinh tế xã hội của ngành, vùng, địa phương nêu tại khoản 3 Điều 35.