Đại biểu kiến nghị thanh tra toàn diện các chương trình khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia

Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII tiếp tục khẳng định khoa học và công nghệ (KH-CN) là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước. Vì vậy, các ý kiến đại biểu tại phiên thảo luận về kinh tế xã hội và ngân sách Nhà nước cho rằng việc xây dựng phương pháp đo lường hiệu quả KH-CN có tính khoa học, hệ thống sẽ giúp đánh giá đúng mức độ đóng góp của KH-CN.

Các đại biểu Quốc hội phản ánh băn khoăn của cử tri khi nhiệm vụ khoa học công nghệ đến nay chưa có thông tin báo cáo kết quả tổ chức ứng dụng, đề nghị cần có báo cáo tình hình thực hiện trách nhiệm tiếp nhận và tổ chức ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ theo Điều 40 của Luật Khoa học và Công nghệ. 

Ông NGUYỄN TUẤN ANH - Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An:Đề nghị Chính phủ chỉ đạo thanh tra toàn diện việc tổ chức thực hiện nghiệm thu và ứng dụng kết quả nghiên cứu thuộc các chương trình khoa học, công nghệ trọng điểm và đột xuất cấp quốc gia giai đoạn 2016-2021 báo cáo Quốc hội, cử tri và nhân dân. Đồng thời, chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp đầy đủ số liệu chi ngân sách Nhà nước cho đầu tư phát triển khoa học, công nghệ, cung cấp thông tin cho đại biểu, cử tri theo dõi, giám sát”.

Bà SIU HƯƠNG - Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai: "Đề nghị Chính phủ tiếp tục tăng cường chi đầu tư cho KH-CN nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển KH-CN, phục vụ phát triển KT-XH. Đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, kinh phí Nhà nước đầu tư t ập trung cho việc xây dựng và hoàn thiện giải pháp, triển khai thực hiện các mô hình mới, mô hình điểm. Hiện nay chưa có cơ chế hỗ trợ kinh phí để nhân rộng các kết quả nghiên cứu sau khi nghiệm thu. Trong đó, xây dựng cơ chế hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất và đời sống, hình thành giai đoạn tiếp theo sau khi đề tài kết thúc để tiếp tục hỗ trợ ứng dụng vào thực tiễn sản xuất".

Bên cạnh đó, các ý kiến cũng đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo xây dựng phương pháp đánh giá hiệu quả đầu tư cho khoa học, công nghệ và hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học, công nghệ. Trước mắt cần bổ sung phụ lục chỉ tiêu về khoa học, công nghệ trong Báo cáo kinh tế - xã hội hằng năm, sau đó sớm xây dựng chỉ tiêu pháp lệnh để nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương trong tổ chức thực hiện, chứ không phải chỉ là trách nhiệm riêng của ngành khoa học và công nghệ./.

Thực hiện : Nhóm Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam