Đại biểu Điểu Huỳnh Sang: Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) chưa thực sự tao đột phá

Chiều 21/6, góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Đại biểu Điểu Huỳnh Sang- Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước cho rằng, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội lần này cũng đã có nhiều điểm mới, cụ thể, rõ ràng hơn, song đại biểu cho rằng dự thảo vẫn chưa thực sự tạo những đột phá.

Theo đại biểu Điểu Huỳnh Sang, việc sửa đổi Luật Đất đai là yêu cầu cấp thiết từ thực tiễn cuộc sống nhằm đảm bảo quản lý chặt chẽ đất đai, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, khắc phục những hạn chế về lãng phí trong sử dụng đất đai và hạn chế thấp nhất khiếu nại khiếu kiện liên quan đến đất đai. Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội lần này cũng đã có nhiều điểm mới, cụ thể, rõ ràng hơn, song đại biểu cho rằng dự thảo vẫn chưa thực sự tạo những đột phá. 

Đối với các công trình, dự án có đăng ký nhu cầu sử dụng đất đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm, đại biểu Điểu Huỳnh Sang đề nghị cần quy định cụ thể thời gian thực hiện, nếu quá thời gian quy định nhưng không thực hiện sử dụng đất thì phải có chế tài xử lý để tránh lãng phí.

Để đảm bảo tính khả thi trong thực hiện, góp phần tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội, đại biểu Điều Huỳnh Sang đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung nội dung việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện đối với từng thửa đất (trừ trường hợp đấu giá để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án).

Đồng thời đề nghị dự thảo Luật chỉ nên quy định nội hàm của các dự án phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và nên giao lại cho Chính phủ quy định các căn cứ các loại dự án cụ thể, bổ sung quy định cụ thể đối với các dự án phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng…

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!